Ch??ng trình khuy?n mãi s?c ??c bi?t tháng 7 k? ni?m 1 n?m SkySaver ??n Vi?t Nam:
- ??i t??ng: Khách hàng có ngày sinh trong tháng 7.
- Th?i gian áp d?ng: t? 1/7/2017 ??n 31/7/2017
- S? l??ng ??n hàng áp d?ng: 77
- Ch??ng trình: 
+ Gi?m 7% v?i ??n hàng 1 balo
+ Gi?m 14% v?i ??n hàng 2 ba lô
+ Gi?m 21% v?i ??n hàng 3 ba lô tr? lên

N?m 2016: C? n??c x?y ra 3006 v? cháy, n? làm 98 ng??i ch?t.

T? ??u n?m 2017, 400 v? cháy n? và khi?n 30 ng??i thi?t m?ng.

S? ng??i thi?t m?ng trong các v? cháy ch? y?u là do ng?t th? (khí ??c s?n sinh ra t? nh?ng v?t li?u cháy) và không có l?i thoát hi?m.
V?y t?i sao chúng ta không t? tìm cho mình m?t l?i thoát riêng???
BALO THOÁT HI?M SKYSAVER
 
Trong hình ?nh có th? có: 1 ng??i, ?ang c??i, ?ang ng?i và trong nhà
 
Skysaver ???c t?o ra nh?m c?u tính m?ng con ng??i 
Cung c?p các h? th?ng t? c?u h? an toàn 
Giá c? ph?i ch?ng 
S? d?ng trong tr??ng h?p kh?n c?p 
B?t c? ai c?ng có th? ti?n hành 
S? d?ng Ba lô thoát hi?m Skysaver r?t ??n gi?n nh? vi?c b?n c?n m?t mi?ng bánh ng?t 
- Cáp thép ch?ng cháy hoàn toàn dài t?i 80m.
- G?n nh?, thao tác ??n gi?n và an toàn tuy?t ??i.
- S?n xu?t và nh?p kh?u tr?c ti?p t? Irsael.
- Nh?n ???c nhi?u ch?ng ch? an toàn c?a M?, ??c và Israel: SII, ASTM, Gravitec, TUV.
- B?o hành 7 n?m.
V?y b?n còn ch?n ch? gì n?a 
Hãy c?m ?i?n tho?i lên và g?i ngay cho chúng tôi ?? ???c t? v?n tr?c ti?p 
Hotline: 
098.1249.666
098.1249.888
Thông tin chi ti?t: 
- http://balothoathiem.vn/
- http://skysaver.com/
- https://skysaver.vn/
 Skysaver đã thử nghiệm, chứng nhận và sự nổi tiếng trên thế giới của ba lô thoát hiểm sẽ cho bạn cảm giác yên tâm về sự chuẩn bị trong trường hợp khẩn cấp. Mỗi sản phẩm SkySaver được cá nhân kiểm tra theo tiêu chuẩn khắt khe, và được xây bằng vật liệu nhẹ và chống cháy trong việc khai thác ba lô tích hợp lần đầu tiên. Điều này dễ dàng sử dụng, đổi mới trong cuộc sống tiết kiệm, sẽ cho phép bạn và gia đình của bạn ngủ ngon hơn vào ban đêm, khi mà bạn biết rằng mình đang nắm trong tay sự an toàn.