B?n có ??ng ý v?i tôi r?ng Balo thoát hi?m Skysaver chính là thi?t b? thoát hi?m an toàn, d? s? d?ng nh?t không? N?u b?n ch?a tin thì tôi xin chia s? ?i?u ?ó cho b?n.B?n có ??ng ý v?i tôi r?ng Balo thoát hi?m Skysaver chính là thi?t b? thoát hi?m an toàn, d? s? d?ng nh?t không? N?u b?n ch?a tin thì tôi xin ch? ra ?i?u ?ó cho b?n.
Th? nh?t, thi?t b? ???c ra ??i t? nh?ng sáng ki?n c?a các k? s? công ngh? k?t h?p v?i t? ch?c quân s? c?a Israel.
Th? hai, thi?t b? ?ã ???c th? nghi?m ? nhi?u n?i trên th? gi?i v?i b?ng ch?ng là nh?ng k?t qur c?a các c? quan ki?m ??nh n?i ti?ng trên th? gi?i: Hi?p h?i tiêu chu?n và v?t li?u Hoa K? - Gravitec, Vi?n tiêu chu?n Israel – SII, ??c – TUV, C?c PCCC Vi?t Nam,….
Th? ba, thi?t k? ??n gi?n, ch? v?i 3 b??c s? d?ng: ?eo balo – Móc vào ?i?m c? ??nh – Thoát ra ngoài. Hai tay hoàn toàn không c?n s? d?ng trong quá trình thoát hi?m, ng??i luôn th?ng ??ng, t?c ?? ch? t? 1-2m/s
Th? t?, c?u t?o bên trong là cu?n cáp thép ch?ng cháy cùng v?i b? t? hãm nh?m ch?ng ch?i l?i v?i s?c nóng c?a ?ám cháy  và gi? ng??i dùng tránh b? shock ?? cao. Bên ngoài là balo v?i v?i s?i t?ng h?p khó cháy cùng v?i thi?t k? các ?i?m k?t n?i giúp gi? c? th? ng??i luôn ch?c ch?n trong quá trình di chuy?n
Th? n?m, k?t c?u cu?n cáp thép ch?ng cháy bên trong balo do ?ó trách s? c? sát c?a dây lên các b? m?t, h?n ch? l?c l?.
Th? sáu, có th? s? là l?n s?ng ti?p theo cho b?n và ng??i thân.
N?u b?n ?ã t?ng dùng qua t?t c? các s?n ph?m: Dây thoát hi?m, thang dây thoát hi?m, áo thoát hi?m, balo thoát hi?m Skysaver thì tôi kh?ng ??nh balo thoát hi?m Skysaver chính là thi?t b? có ??y ?? ?? tin c?y và d? dùng h?n so v?i b?t k? lo?i nào hi?n có trên th? tr??ng.
B?n c?n t? v?n thêm?
Liên h? b? ph?n k? thu?t: +84 962 471 219
Hotline h? tr? mua hàng: 098.1249.888
         Th? nh?t, thi?t b? ???c ra ??i t? nh?ng sáng ki?n c?a các k? s? công ngh? k?t h?p v?i t? ch?c quân s? c?a Israel.
         Th? hai, thi?t b? ?ã ???c th? nghi?m ? nhi?u n?i trên th? gi?i v?i b?ng ch?ng là nh?ng k?t qur c?a các c? quan ki?m ??nh n?i ti?ng trên th? gi?i: Hi?p h?i tiêu chu?n và v?t li?u Hoa K? - Gravitec, Vi?n tiêu chu?n Israel – SII, ??c – TUV, C?c PCCC Vi?t Nam,….
       
        Th? ba, thi?t k? ??n gi?n, ch? v?i 3 b??c s? d?ng: ?eo balo – Móc vào ?i?m c? ??nh – Thoát ra ngoài. Hai tay hoàn toàn không c?n s? d?ng trong quá trình thoát hi?m, ng??i luôn th?ng ??ng, t?c ?? ch? t? 1-2m/s
       
         Th? t?, c?u t?o bên trong là cu?n cáp thép ch?ng cháy cùng v?i b? t? hãm nh?m ch?ng ch?i l?i v?i s?c nóng c?a ?ám cháy  và gi? ng??i dùng tránh b? shock ?? cao. Bên ngoài là balo v?i v?i s?i t?ng h?p khó cháy cùng v?i thi?t k? các ?i?m k?t n?i giúp gi? c? th? ng??i luôn ch?c ch?n trong quá trình di chuy?n
 
        Th? n?m, k?t c?u cu?n cáp thép ch?ng cháy bên trong balo do ?ó trách s? c? sát c?a dây lên các b? m?t, h?n ch? l?c l?.
 
       
        Th? sáu, có th? s? là l?n s?ng ti?p theo cho b?n và ng??i thân.
 
N?u b?n ?ã t?ng dùng qua t?t c? các s?n ph?m: Dây thoát hi?m, thang dây thoát hi?m, áo thoát hi?m, balo thoát hi?m Skysaver thì tôi kh?ng ??nh balo thoát hi?m Skysaver chính là thi?t b? có ??y ?? ?? tin c?y và d? dùng h?n so v?i b?t k? lo?i nào hi?n có trên th? tr??ng.
B?n c?n t? v?n thêm?
Liên h? b? ph?n k? thu?t: +84 962 471 219
Hotline h? tr? mua hàng: 098.1249.888
 
 Skysaver đã thử nghiệm, chứng nhận và sự nổi tiếng trên thế giới của ba lô thoát hiểm sẽ cho bạn cảm giác yên tâm về sự chuẩn bị trong trường hợp khẩn cấp. Mỗi sản phẩm SkySaver được cá nhân kiểm tra theo tiêu chuẩn khắt khe, và được xây bằng vật liệu nhẹ và chống cháy trong việc khai thác ba lô tích hợp lần đầu tiên. Điều này dễ dàng sử dụng, đổi mới trong cuộc sống tiết kiệm, sẽ cho phép bạn và gia đình của bạn ngủ ngon hơn vào ban đêm, khi mà bạn biết rằng mình đang nắm trong tay sự an toàn.